Salt Log Gap to Tar Jacket Ridge

Near Buena Vista
IMG 0911 IMG 0912 IMG 0914 IMG 0916
IMG 0917 IMG 0918 IMG 0919 IMG 0922
IMG 0925 IMG 0926 IMG 0927 IMG 0929
IMG 0930 IMG 0931